Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Koszty pośrednie

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jakie mogą być przykładowe koszty pośrednie związane z wdrażaniem polityki równych szans przez   koordynatora/  kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem (Regulamin konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 , str. 37, pkt  lit a).

Treść odpowiedzi:

 

Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności m.in.:  - koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, np. koszty szkoleń tematycznie nawiązujących do wdrażania polityki równych szans.


Powrót do listy