Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Uczestnicy projektu

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy uczestnikiem projektu może być osoba wykluczona (w tym dotknięta ubóstwem) lub osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (spełniająca przesłanki wykluczenia zgodnie
z Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego) z terenu woj. Lubelskiego, jeżeli:

a) jest ona rolnikiem indywidualnym podlegającym pod KRUS

b) jest domownikiem rolnika indywidualnego podlegającego pod KRUS

Treść odpowiedzi:

 

W przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym uczestnikami projektów mogą być osoby, które spełniają definicję osoby bezrobotnej określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Powrót do listy