Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Okres realizacji projektu

Oś i działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach w/w konkursu ZWL wprowadza jakieś szczególne ograniczenia co do okresu realizacji projektu. 

Treść odpowiedzi:

 

 

Koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2023 r. Jest to data graniczna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020; wskazana także w Regulaminie konkursu (str. 26).

Regulamin konkursu wskazuje również (na str. 15) orientacyjny termin jego rozstrzygnięcia na sierpień 2017 r., przy założeniu, że:

a) w ramach konkursu wpłynęło nie więcej niż 100 wniosków o dofinansowanie;

b) w ramach weryfikacji wymogów formalnych nie stwierdzono konieczności skierowania wniosku/-ów do uzupełnienia/poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek oraz

c) nie zaistniały przyczyny uzasadniające konieczność wydłużenia terminów na dokonanie weryfikacji wymogów formalnych i/lub oceny formalnej.

Termin ten może zostać przesunięty, o ile powyższe założenia nie będą spełnione.

W ramach procedury oceny merytorycznej będzie oceniana racjonalność harmonogramu realizacji projektu, wskazanego przez Beneficjenta. Przy określaniu terminu realizacji projektu w konkursie RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 należy wziąć pod uwagę treść diagnozy potrzeb i problemów w zakresie usług społecznych, które powinny być zidentyfikowane na obszarze realizacji projektu, biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług (zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego specyficznego nr 3). Termin realizacji projektu musi uwzględniać założenia tej diagnozy.


Powrót do listy