Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Studia doskonalące

Oś i działanie:
12.4 Kształcenie zawodowe
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w sytuacji kiedy formą wsparcia dla nauczycieli byłyby studia podyplomowe możliwa jest realizacja studiów doskonalących ( tj. podnoszących wiedzę i kompetencje z dziedziny w której nauczyciele nauczają danego zawodu), a nie kwalifikacyjnych?

Treść odpowiedzi:

 

Termin „studia doskonalące” nie jest zdefiniowany. W ramach konkursu RPLU.12.04.00-IZ.00-06-003/16 będzie można realizować wsparcie w postaci studiów podyplomowych, zgodnie z wymogami wskazanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zakładają one możliwość realizacji m.in. studiów podyplomowych „przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne)”.


Powrót do listy