Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kryterium specyficzne nr 1

Oś i działanie:
12.4 Kształcenie zawodowe
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Dot. Kryterium specyficzne  nr 1 Diagnoza potrzeb: „Realizacja wsparcia przewidzianego w projekcie została zaplanowana na podstawie  indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem” czy kryterium to należy traktować rozłącznie, czyli diagnoza może dotyczyć:

a) szkół lub placówek oświaty (konieczność przygotowania diagnozy przez szkołę (…) oraz zatwierdzenia jej przez organ prowadzący (…))

albo

b) osób objętych wsparciem ? (nie ma wymogów takich jak w a))?

Treść odpowiedzi:

 

W przypadku szkół lub placówek systemu oświaty diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.  Każdy rodzaj wsparcia określony w projekcie powinien wynikać z formalnej diagnozy potrzeb, która obejmowałaby swoim zasięgiem wszystkie zainteresowane współpracą podmioty, a wiec zarówno szkoły, uczniów jak i pracodawców.

Zgodnie z brzmieniem kryterium specyficzne  nr 1 - Diagnoza potrzeb: „Realizacja wsparcia przewidzianego w projekcie została zaplanowana na podstawie  indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem”. Natomiast biorąc pod uwagę zapisy kryterium formalnego specyficznego nr 6 – Kompleksowość wsparcia diagnoza nie może dotyczyć jedynie osób objętych wsparciem, gdyż w ramach danego projektu należy przewidzieć  także   realizację wsparcia w zakresie doposażenie szkół/placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie w sprzęt i/lub materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego i/lub wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt 11 – str. 30) „wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe”.

 


Powrót do listy