Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kryterium formalne specyficzne 1

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Kryterium formalne specyficzne nr 1: Zgodność z programem rewitalizacji.  Jak należy interpretować ten zapis, czy oznacza to wskazanie we wniosku konkretnego programu rewitalizacji i obszarów, w których wniosek jest z nim zgodny? Czy zostanie opublikowana  lista programów rewitalizacji, na których można się oprzeć, oraz lista obszarów zdegradowanych?

Treść odpowiedzi:

 

Głównym założeniem zbliżającego się naboru w ramach Działania 11.1  jest realizacjaprogramów na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej. Opierając się na obligatoryjnie obowiązującym we wskazanym konkursie kryterium formalnym specyficznym nr 1, które brzmi: Zgodność z programem rewitalizacji: Projekt wynika z aktualnego programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany należy stwierdzić, iż istnieje konieczność posiadania programu rewitalizacji na obszarze realizacji projektu w momencie składania wniosku, mając na uwadze pozytywną ocenę przez IP. Z uwagi na fakt, iż  gminy mają wyznaczony termin składania programów rewitalizacji do końca czerwca br. ich wykaz zostanie udostępniony przez IZ RPO w lipcu br. W związku z powyższym mając na uwadze komplementarność działań nabór w ramach konkursu nr:RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie planuje wydłużyć.


Powrót do listy