Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wskaźniki

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego są wyłącznie określane przez Wnioskodawcę, czy jest może określone jakieś minimum w wytycznych?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w załączniku nr 4 do Regulaminu. Wskaźniki wybierane są z listy rozwijanej. Dla każdego działania/poddziałania ustalony został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie regionalnym, wobec czego również wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów muszą wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu. 


Powrót do listy