Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Punkty premiujące

Oś i działanie:
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy sale, które będą udostępnione przez np. urząd gminy, szkoły, świetlice można wykazać jako wkład własny, a zarazem otrzymać za nie punkty premiujące? Czy punkty premiujące można otrzymać wyłącznie w sytuacji darmowego ich wykorzystywania?

Treść odpowiedzi:

 

 

Zaangażowanie wkładu niepieniężnegow realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny udostępniania/użyczania budynków, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia na potrzeby projektu na poniższych zasadach :

1) budynki nie muszą być własnością beneficjenta/partnera, mogą być np. udostępnione  przez inne podmioty np. gminę;

2) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej;

3) wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne;

4) wkład związany z udostępnianiem pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia – jest kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej kosztom utrzymania lub wynajmu danej infrastruktury;

Kryteria premiujące które można otrzymać za wykorzystanie w projekcie zasobów lokalnej społeczności, w tym infrastruktury dofinansowanej ze środków wspólnotowych i innych, m.in. świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola itp. są doliczane do ostatecznej liczby punktów wyłącznie w sytuacji, gdy projekt uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych częściach oceny kryteriów ogólnych punktowych oraz spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria ogólne zerojedynkowe. Nie ma przy tym znaczenia fakt darmowego lub odpłatnego jej wykorzystania. Decydujące jest wykorzystanie w projekcie w/w zasobów. Należy jednakże mieć na uwadze fakt uniknięcia podwójnego finansowania, które oznacza: całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.


Powrót do listy