Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Wkład własny

Oś i działanie:
12.1 Edukacja przedszkolna
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Gmina jest właścicielem nieruchomości, którą udostępnia nieodpłatnie stowarzyszeniu, prowadzącemu placówkę oświatową tj. szkołę, w tym ośrodek wychowania przedszkolnego (instytucja nie ponosi żadnych opłat eksploatacyjnych). Czy w/w nieruchomość może być wykazana jako wkład własny niepieniężny? Jeżeli tak, czy stawkę za godz. należy potwierdzić operatem szacunkowym?

Treść odpowiedzi:

 

Kwestie wniesienia wkładu własnego i formy jego wnoszenia zostały wskazane w Pkt. 4.1 Wkład  własny Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17.

Zgodnie z zapisami powyższego punktu zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów:

- udostępnianie/użyczanie budynków, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia na potrzeby projektu.

Zgodnie z zasadami  wnoszenia wkładu:

1) budynki nie muszą być własnością beneficjenta/partnera, mogą być np. udostępnione przez inne podmioty np. gminę;

2) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej;

3) wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne;

4) wkład związany z udostępnianiem pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia – jest kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej kosztom utrzymania lub wynajmu danej infrastruktury;

5) brak możliwości wykazania w budżecie projektu własnego sprzętu zakupionego z EFS w perspektywie finansowej 2007-2013 (niemniej jednak – można go wykazać jako potencjał techniczny niepodlegający wycenie).

Dlatego w sytuacji nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości lub pomieszczeń  będących własnością Gminy, gdzie Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wychowania Przedszkolnego,  może zostać wniesiony przez Wnioskodawcę jako wkład własny publiczny  niepieniężny.

Zgodnie z zapisami „Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego” - Podrozdział 1.15 Wkład niepieniężny w przypadku wkładu niepieniężnego zastosowanie mają  następujące zapisy:

• w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność,

• jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).


Powrót do listy