Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Grupa docelowa w projekcie

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy we wskazanym konkursie możliwa jest realizacja OGÓLNIE programu na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową osób ze wskazanej w regulaminie grupy docelowej, bez uwzględnienia podtypów projektu tj. a,b,c,d.

Jak należy interpretować zapis w tym” w typie projektu 1. Czy oznacza to realizację tylko i wyłącznie programów na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową:

- w typie a – osób niepełnosprawnych;

- w typie b – os. bezdomnych;

- w typie c - wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, ...(...)itd...

- w typie  d - wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej; czyli docelowo inne grupy nie będą mogły zostać objęte wsparciem oraz nie jest możliwa realizacja ogólnych programów na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Treść odpowiedzi:

 

Typ projektu nr 1 w Działaniu 11.1 obejmuje wyłącznie programy, o których mowa w lit. b, d-f karty Działania 11.1 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL (SZOOP).
W związku z tym, że przedmiotem konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17 są programy wskazane w typie projektu nr 1 lit. b, d-f w SZOOP, tylko one mogą być realizowane w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu. Jednakże w ramach typu projektu nr 2 w Działaniu 11.1 mogą być realizowane Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych. Zatem przedsięwzięcia inne niż wymienione w typie projektu nr 1 lit. a-d mogą być realizowane w typie projektu nr 2, o ile są z nim zgodne.

Grupa docelowa w projekcie powinna być zgodna z opisem zawartymw Regulaminie konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17, jak i kryterium formalnym specyficznym (Kryterium nr 9)dla konkursu w zakresie grupy docelowej.


Powrót do listy