Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kto może być grupą docelową?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w typie nr 1 gr. docelową mogą być tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne, osoby bezdomne, wychowankowie?

Czy gr. docelową stanowią ogólnie osoby i rodziny wykluczone bądź zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  w tym m.in. os. niepełnosprawne, osoby bezdomne, wychowankowie?

Treść odpowiedzi:

 

Wnioskodawca wybierając typ projektu:

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:

a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

b) programy wychodzenia z bezdomności,

c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,

d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności; analogicznie dobiera grupę docelową, czyli w typie projektu (tylko i wyłącznie):

a) – osoby niepełnosprawne,

b) – osoby bezdomne,

c) i d) - dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, usamodzielniani wychowankowie placówek itp.

Miejmy również na uwadze, iż np. osoba bezdomna może być jednocześnie osobą o niskich kwalifikacjach, jak i pozostającą bez pracy. Istotnym jest by grupa docelowa w projekcie była zgodna z opisem Działania w SZOOP oraz kryteriami formalnymi specyficznymi dla konkursu w zakresie grupy docelowej.

 


Powrót do listy