Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Typy grup do aktywizacji zawodowej

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jeden z typów projektów to „programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m. in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy”; czy w tej grupie mieszczą się wychowankowie rodzin zastępczych (przebywający w rodzinach zastępczych i opuszczający je)?

Treść odpowiedzi:

 

W odniesieniu do wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, zgodnie z regulaminem konkursu grupa ta zawiera się w typie projektu: d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności.


Powrót do listy