Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Ograniczenia w zakresie inwestycji w infrastrukturę zewnętrzną

Oś i działanie:
13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jak interpretować zapis SZOOP „Wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu”  jeżeli zewnętrzną infrastrukturę zdefiniowano jako „…przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami zlokalizowane poza obrębem budynków”. Czy koszty budowy przyłączy wod-kan można zaliczyć do kosztów wyposażenia budynków w instalacje wod-kan, skoro ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zalicza przyłącza do wewnętrznej instalacji wod-kan ? Jeżeli tak, to czy w takim przypadku koszty budowy takich przyłączy objęte są ww. limitem wydatków.

Treść odpowiedzi:

 

Interpretując zapisy dot. ograniczeń w zakresie inwestycji w infrastrukturę zewnętrzną należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którymi koszty przyłączy wod-kan. należy traktować jako element wewnętrznej instalacji wod-kan. budynku. W związku z tym koszty przyłączy nie podlegają ograniczeniom w ramach Działań 13.3 i 13.4 RPO WL dot. procentowego poziomu wydatków poniesionych na inwestycje w zewnętrzną infrastrukturę techniczną.


Powrót do listy