Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Limity i ograniczenia

Oś i działanie:
13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Zgodnie z zapisami w kryteriach formalnych dla działania 13.3 i 13.4 droga, to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). W związku z powyższym czy chodniki i parkingi należy traktować jako element drogi ? Czy inwestycje w chodniki i parkingi objęte są ograniczeniami określonymi w SZOOP ?

Treść odpowiedzi:

 

W opinii IZ RPO WL chodniki i parkingi znajdujące się w pasie drogowym należy traktować jako element drogi. W związku z tym, wszelkie wydatki poniesione na chodniki i parkingi znajdujące się w pasie drogowym podlegają ograniczeniom określonym w SZOOP w karcie Działania 13.3 i 13.4 w dziale „Limity i ograniczenia”. Ograniczenia te obowiązują również w sytuacji, gdy nie są prowadzone inwestycje w drogę publiczną, w pasie której zlokalizowano dane chodniki lub parkingi.

Inwestycje w chodniki lub parkingi nie zlokalizowane w pasie drogowym drogi o statusie drogi publicznej nie podlegają ww. ograniczeniom dot. wys. kosztów kwalifikowalnych.


Powrót do listy