Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Gdzie umieścić plakat?

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy wystarczy, jeśli plakat będzie wyeksponowany w głównej siedzibie beneficjenta? 

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z zapisami podrozdz.12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji „jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich”. Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym:

  • plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach, w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu, np. szkolenia;
  • plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta.

Nie ma natomiast obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp., w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie w głównej siedzibie pracodawcy.

Zgodnie z pkt 3. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji obowiązek umieszczania plakatu nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy/odbiorcy skorzystali ze wsparcia za pośrednictwem beneficjentów programów operacyjnych, np. z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy, szkolenia. Oznacza to, że z obowiązku zamieszczania plakatów zwolnieni są wszyscy uczestnicy projektów. 


Powrót do listy