Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Rewitalizacja budynku mieszkalnego

Oś i działanie:
13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy możliwa jest inwestycja polegająca na rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zbudowanego w bardzo niskim standardzie, niezgodnym z obowiązującymi obecnie warunkami technicznymi. Budynek w chwili obecnej jest użytkowany. Ponadto czy kwalifikowalna bez ograniczeń (maks. 25% kosztów kwalifikowalnych) będzie wymiana infrastruktury w takim budynku.

Treść odpowiedzi:

 

Należy pamiętać, że zgodnie z zapisem SZOOP na lata 2014-2020 typ projektu nr 1 w Działaniach 13.3 i 13.4 umożliwia wsparcie przebudowy, remontu lub modernizacji zdegradowanych budynków, ale tylko w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych. Zgodnie z przywołanym zapisem nie ma możliwości wsparcia remontu użytkowanych już budynków w celu podniesienia standardu. Typ projektu nr 1 ma umożliwić wsparcie inwestycji polegających na odzyskaniu zdegradowanej infrastruktury w celu prowadzenia tam szeroko rozumianej działalności społecznej. Wpisuje się to w szerszą zasadę dot. rewitalizacji zgodnie z którą ma ona służyć przede wszystkim usunięciu barier blokujących rozwój aktywności społecznej na terenie obszaru rewitalizowanego. W związku z tym fakt, że poziom degradacji technicznej budynku spełnia wymogi określone w SZOOP, nie wystarcza do tego, aby inwestycja mogła być uznana za kwalifikowalną.

Ponadto zgodnie z zapisami SZOOP prace dot. infrastruktury wewnątrz budynków są, co do zasady, kwalifikowalne bez ograniczeń. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której nie jest to powiązane z nadaniem budynkowi nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych (zgodnie z typem projektu nr 1). W konsekwencji koszty tego typu prac budowlanych, niezwiązanych z adaptacją budynku na nowe cele, są niekwalifikowalne.


Powrót do listy