Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Oznaczenia przed i po 2018 roku

Oś i działanie:
i Informacja i promocja w projekcie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 roku i rozpoczyna działania informacyjno-promocyjne. Czy w związku z tym jest zobowiązany do stosowania oznaczeń (wzorów tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz plakatów) z barwami RP? 

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 nowe zasady obowiązują beneficjentów, którzy podpisali umowy po 1 stycznia 2018 r. lub później. Zasady te nie będą obowiązkowe dla beneficjentów, którzy podpisali umowy przed 1 stycznia 2018 r. chyba, że zawarty został stosowny aneks do umowy, której załącznikiem były obowiązki informacyjno-promocyjne lub umożliwiają to zapisy zawartej umowy.


Powrót do listy