Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej można określić na poziomie 0%?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w przypadku braku realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, we wniosku o dofinansowanie wskaźnik efektywności zatrudnieniowej można określić na poziomie 0%?

Treść odpowiedzi:

 

Priorytetowymi elementami są instrumenty aktywizacji o charakterze społecznym – dla każdego uczestnika powinna zostać sporządzona diagnoza, a głównym celem wsparcia powinno być uzyskanie zatrudnienia. Zastosowanie konkretnych usług aktywnej integracji powinno dostosowane być do grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie. Nie jest wykluczona sytuacja, w której specyfika grupy docelowej nie pozwala na zastosowanie elementów zawodowych. Dodatkowo wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej (tj. wyłączenie z   licznika i mianownika we wskaźniku monitorującym spełnienie kryterium) stosuje się do:

a) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

b) osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

c) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.


Powrót do listy