Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Finansowanie korepetycji/zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do matury

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach aktywizacji edukacyjnej jest możliwe finansowanie korepetycji/zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do matury?

Treść odpowiedzi:

 

Indywidualizacja działań zaplanowanych i podejmowanych w stosunku do uczestnika projektu, powinna stanowić jeden z kluczowych aspektów projektu, poprzedzony przeprowadzoną analizą sytuacji problemowej. Pod kątem zdiagnozowanych potrzeb uczestników dostosowujecie Państwo wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji. Celem usług o charakterze edukacyjnym jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna). Mając na uwadze celowość podejmowanych działań, które mają prowadzić do wzrostu integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji, wybrane rodzaje wsparcia skierowane do uczestników projektu, powinny prowadzić do zmian w wymiarze funkcjonowania społecznego i zatrudnieniowego. W związku z powyższym zastosowanie w/w form wsparcia może mieć miejsce w indywidualnych przypadkach, po stwierdzeniu, iż będą one miały wpływ na poprawę sytuacji społecznej i zatrudnieniowej. Miejmy na uwadze, że przekazując środki finansowe na osoby objęte wsparciem w projekcie kierujemy się zasadą racjonalności i efektywności.


Powrót do listy