Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Czy w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym istnieje możliwość zakupu sprzętu (np: komputerów) dla uczestników projektu?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym istnieje możliwość zakupu sprzętu (np: komputerów) dla uczestników projektu?

Nadmieniam, iz część kosztów zakupu sprzętu pokryte będzie ze środków PFRON - w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, a z budżetu projektu byłaby pokryta różnica w faktycznej cenie sprzętu.

Dofinansowanie z PFRON-u byłoby przyznane na wniosek zw. z likwidacją barier w komunikowaniu się i zawartym w nim wskazaniu i uzasadnieniu lekarskim do zakupu ww. sprzętu. Projekt w swych działaniach oferowałby również szkolenie komputerowe.

O takiej potrzebie świadczy bardzo duże zainteresowanie osób zgłaszających się do PCPR-u, chcących m.in nabyć umiejętność obsługi komputera. Zainteresowani informują o barierach, jakie napotykają ich w codziennym funkcjonowaniu, związanymi nie tylko z niepełnosprawnością, ale również z brakiem środków na podniesienie kwalifikacji, rehabilitacji zdrowotnej itp. 

Główną barierę stanowi bariera w komunikowaniu się z otoczeniem, przez co czują się wykluczeni. Związane jest to z brakiem dostępu do komputera i internatu.

- Czy w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym istnieje możliwość zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektów?

Część kosztów zakupu sprzętu pokryte będzie ze środków PFRON - w ramach dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, a z budżetu projektu byłaby pokryta różnica w faktycznej cenie sprzętu.

Dofinansowanie z PFRON-u byłoby przyznane na wniosek zw. z dofinansowaniem do sprzętu rehabilitacyjnego i zawartym w nim wskazaniu i uzasadnieniu lekarskim.

- Wkład własny w postaci finansowej może pochodzić m.in. z z dofinansowań ze środków PFRON (np: z dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych). Czy możliwe jest sfinansowanie z budżetu projektu kosztów dojazdu i przyjazdu uczestników projektu korzystających z turnusu rehabilitacyjnego?

 

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatek można uznać za kwalifikowalny, gdy jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z realizacją projektu oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W opinii IP w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym możliwy jest zakup sprzętu dla osoby niepełnosprawnej, o ile lekarz stwierdzi i uzasadni odpowiednim dokumentem, iż jest to wydatek niezbędny i najbardziej efektywny w likwidowaniu barier w komunikowaniu się. Tego typu sytuacja może mieć miejsce jedynie w indywidualnych przypadkach. Dodatkowo w ramach przedmiotowej integracji możliwy jest również zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i pokrycie części kosztów ze środków PFRON, a pozostałej części z budżetu projektu.

 Ponadto, odnośnie zapytania dotyczącego wkładu własnego, IP informuje, iż może on pochodzić m.in. dofinansowań ze środków PFRON (w tym z dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych aktywizowanych osób z niepełnosprawnością). Finansowanie z budżetu projektu kosztów dojazdu i przyjazdu możliwe jest natomiast jedynie w stosunku do form wsparcia przewidzianych w ramach projektu (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego … turnusy rehabilitacyjne nie są instrumentami aktywnej integracji).

Należy podkreślić, iż wszelkie  wydatki zaplanowane w projekcie  powinny  zależeć od specyfiki projektu i powinny być właściwie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie.

 

 


Powrót do listy