Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Instrumenty aktywizacji

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w projekcie można zastosować jedynie jeden instrument aktywizacji np. instrument aktywizacji społecznej lub zdrowotnej w zastosowaniu do jednego uczestnika projektu?

Treść odpowiedzi:

 

Mając na uwadze celowość podejmowanych działań, które mają prowadzić do wzrostu integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji, wybrane rodzaje wsparcia skierowane do uczestników projektu, powinny prowadzić do zmian w wymiarze funkcjonowania społecznego i zatrudnieniowego. Należy również wskazać potrzeby i oczekiwania uczestników w aspekcie wsparcia oraz minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione, aby uczestniczyć w określonej formie wsparcia. Wymagana zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konieczność dokonania analizy sytuacji społecznej i zawodowej potencjalnych uczestników projektu spełni znamiona indywidualnego podejścia dla każdej osoby, rodziny itp., które Wnioskodawca planuje objąć wsparciem. Istotnym jest, aby wskazane w projekcie usługi o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, zawodowym itp. wynikały z potrzeb uczestników. Aktywizacja społeczna jest obligatoryjna, a na podstawie diagnozy potrzeb uczestników projektu może zostać określona różna liczba instrumentów aktywizacji.


Powrót do listy