Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Jaki status posiadają w projekcie rolnicy? Czy są oni wliczani do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jaki status posiadają w projekcie rolnicy? Czy są oni wliczani do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

Treść odpowiedzi:

 

Status rolnika jest potwierdzany podleganiem pod system ubezpieczeń KRUS. Rolnik aby został zakwalifikowany do projektu musi należeć do jednej z grup: osoba z niepełnosprawnością, osoba bierna zawodowo, o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej. Wsparcie będzie możliwe w przypadku gotowości przejścia z systemu ubezpieczeń KRUS na ZUS, co ma również zastosowanie do otoczenia. Zgodnie z definicją ujętą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) (ZUS). Jeżeli osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny spełniają definicję osób bezrobotnych/biernych zawodowo mogą być wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.


Powrót do listy