Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Jeżeli nie jest określona dolna granica wiekowa czy kontrakt może być spisany z dzieckiem, jako uczestnikiem projektu?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jeżeli nie jest określona dolna granica wiekowa czy kontrakt może być spisany z dzieckiem, jako uczestnikiem projektu?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: „kontrakt socjalny – jest  pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.” Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o pomocy społecznej działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej odnoszą się do osoby lub rodziny. W świetle obowiązujących przepisów, zawarcie kontraktu socjalnego z osobą w wieku 15-17 lat, możliwe jest za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.

Zgodnie z interpretacją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, na potrzeby realizacji projektów w ramach Działania 11.1 RPO WL „Aktywne włączenie”, przyjęto iż dzieci i młodzież to osoby w wieku minimum 15 lat.


Powrót do listy