Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Czy prace interwencyjne dofinansowane z PUP gwarantują osiągnięcie wskaźnika zatrudnieniowego?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy prace interwencyjne dofinansowane z PUP (lub inne wsparcie z Funduszu Pracy,  np. staż) są rozumiane jako podjęcie zatrudnienia gwarantujące osiągnięcie wskaźnika zatrudnieniowego?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny i podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku gdy prace interwencyjne będą wpisywały się w te kryteria to będą wliczane do wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Należy jednocześnie uwzględnić, że ów wskaźnik jest liczony w stosunku do osób, które ukończyły udział
w projekcie. Należy mieć na uwadze iż staż jest instrumentem aktywnej integracji o charakterze zawodowym i nie wliczamy go, ani do kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej, ani do wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Do wykonania efektywności zatrudnieniowej wliczamy tylko osoby, które zakończyły udział w projekcie, w tym z powodu podjęcia pracy lub podjęły pracę i kontynuowały uczestnictwo w projekcie PI 9i. Za zakończenie udziału w projekcie uznajemy zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu lub przerwanie z powodu podjęcia pracy. Oznacza to, że w przypadku zmiany sytuacji osoby w innym zakresie niż podjęcie pracy, np. rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie PI 9v, która następuje jeszcze w trakcie uczestnictwa osoby w projekcie PI 9i, do wykonania efektywności zatrudnieniowej możemy tę osobę wliczyć dopiero po zakończeniu jej udziału w projekcie. Natomiast osoby, które podjęły pracę możemy wliczyć do wykonania efektywności zatrudnieniowej od razu gdy podejmą pracę.


Powrót do listy