Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Zakres pełnomocnictw w projekcie

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy Wnioskodawcą składającym wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 powinna być Gmina Miejska czy Gmina Miejska/MOPS? (MOPS będzie realizatorem projektu).
W związku z powyższym jakie (w każdym z tych przypadków) dokumenty powinien posiadać Wnioskodawca, które są wymagane na poszczególnych etapach, tj. na etapie przed złożeniem wniosku oraz do realizacji projektu (jakie uchwały, zarządzenia, pełnomocnictwa)?

Z jakich przepisów wynika wymóg, aby jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Rada Miasta w formie uchwały upoważniła prezydenta do złożenia wniosku (wniosek i tak może nie przejść pozytywnie oceny).  Może uchwała powinna być podjęta po tym, jak wniosek zostanie wybrany do dofinansowania i podpisania umowy?

Czy w przypadku, gdy dany projekt jest już wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej także wymagana jest zgoda Rady Miasta upoważniająca Prezydenta do złożenia wniosku o dofinansowanie?

Co w przypadku, gdy termin składania wniosku wypada już po sesji lub na długo przed zwołaniem sesji Rady Miasta. Czy w takim przypadku wystarczy, aby Wnioskodawca posiadał podjętą uchwałę związaną z wyrażeniem zgody na przystąpienie do realizacji projektu i wskazanie w uchwale kto będzie projekt realizował?

Czy wymaganym załącznikiem do podpisania umowy o dofinansowanie projektu będzie uchwała z wyrażeniem zgody na złożenie wniosku czy uchwała z wyrażeniem zgody na przystąpienie do realizacji projektu?

Czy wystarczającym dokumentem będzie pełnomocnictwo upoważniające Dyrektora MOPS do reprezentowania Gminy w zakresie podejmowania wszelkich czynności w sprawie projektu (złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do realizacji projektu, zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, finansowego rozliczania umowy oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu)? 

 

Treść odpowiedzi:

 

Kwestia wyboru podmiotu / organu, który będzie składał wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego naboru, a w późniejszym czasie będzie podpisywał umowę o dofinansowanie, pozostaje w kompetencji Wnioskodawcy, gdyż jest uzależniona od zakresu zadań delegowanych dla kierownika jednostki pomocy społecznej. Z dotychczasowej praktyki wynika, że możliwym rozwiązaniem jest złożenie wniosku przez kierownika jednostki na podstawie pisemnego upoważnienia od organu samorządu terytorialnego, któremu on podlega. Natomiast w przypadku braku takiego upoważnienia, wniosek musi złożyć organ wykonawczy gminy.

Jednakże należy pamiętać, że w obecnie ogłoszonych przez WUP w Lublinie konkursach dla Działania 11.1 Wnioskodawcami mogą być wyłącznie:

- PCPR/MOPR z terenu województwa lubelskiego (konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18), a także

- OPS/MOPR z terenu województwa lubelskiego lub organizacja pozarządowa wyłącznie w partnerstwie z jednostką pomocy społecznej (OPS/MOPR) z terenu województwa lubelskiego (konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18).

Ponadto zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

W związku z tym - zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 - w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej we wniosku o dofinansowanie projektu w polu 2.1 Nazwa wnioskodawcy należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. OPS) - w formacie „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej".

W przypadku gdy podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie będzie Gmina/OPS - na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie projektu Wnioskodawca musi przedłożyć następujące dokumenty, tj.:

- załącznik w postaci oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie osoby/-ób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (w tym przypadku kierownika jednostki pomocy społecznej, np. zarządzenie, akt powołania);

- pełnomocnictwo (upoważnienie lub inny równoważny dokument, np. uchwała Rady Gminy) nadane przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną (np. gminy) dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie projektu - pełnomocnictwo to powinno zostać udzielone w terminie poprzedzającym skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs;

- pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / realizacji projektu (może być udzielone już po złożeniu wniosku).

- zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta (zgodnie z art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)) – pozwalające stwierdzić, że umocowanie kierownika jednostki pomocy społecznej jest aktualne.

 Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 11.1 Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny na wymaganym poziomie.  Tym samym wkład ten powinien być zabezpieczony w budżecie jednostki realizującej projekt. W związku z powyższym, niezbędne będzie również podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację w/w projektu. Przedmiotowy dokument powinien również znaleźć się w dokumentacji dotyczącej projektu znajdującej się w WUP w Lublinie.

Reasumując, podpisana przez Radę Miasta/Gminy Uchwała, która zatwierdza realizację projektu w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie konkursu powinna być przekazana wraz z przedstawionymi wyżej załącznikami (oraz z innymi dokumentami wymienionymi we wzorze umowy o dofinansowanie) przed podpisaniem przedmiotowej umowy. Będzie to więc niezbędne, jeśli projekt otrzyma pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i uzyska dofinansowanie.

 

 


Powrót do listy