Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Szkolenie kadry ośrodków zajmujących się statutowo pomocą społeczn

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w ramach konkursu można (jako element kompleksowego programu wsparcia osób wykluczonych) szkolić kadrę ośrodków zajmujących się statutowo pomocą społeczną, np. kadrę ośrodków opiekuńczo – wychowawczych przy założeniu, że projektem będą objęci wychowankowie tych placówek?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym
w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo,

b) osoby bezrobotne –  zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,,

c) osoby o niskich kwalifikacjach,

d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),

e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,

f) osoby bezdomne,

g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym kadra ośrodków zajmujących się statutowo pomocą społeczną nie wpisuje się w grupę docelową, która może być objęta wsparciem w ramach konkursu  RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18.  

 

 

 

 

 


Powrót do listy