Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Czy Wnioskodawcą może być spółdzielnia socjalna osób prawnych w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej? Czy organizacja pozarządowa może być Liderem projektu partnerskiego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej?

Oś i działanie:
11.1 Aktywne włączenie
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy Wnioskodawcą może być spółdzielnia socjalna osób prawnych (utworzona przez Gminę i stowarzyszenie) w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej?  Czy organizacja pozarządowa może być Liderem projektu partnerskiego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej?

Treść odpowiedzi:

 

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 1 w przedmiotowym konkursie nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18.

Wnioskodawca:

 Wnioskodawcą jest:

a) jednostka pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej/miejski ośrodek pomocy rodzinie) z terenu województwa lubelskiego

lub

b) organizacja pozarządowa wyłącznie w partnerstwie z jednostką pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej/miejski ośrodek pomocy rodzinie) z terenu województwa lubelskiego.

Możliwość realizacji projektów w partnerstwie została uregulowana w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Przepis ten określa ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów. Partnerami w RPO WL mogą być wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta. Jeżeli spółdzielnia socjalna  wpisuje się we wskazane wymagania wówczas może aplikować o środki na zasadzie partnerstwa z OPS w konkursie nrRPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18.

Organizacja pozarządowa może być Wnioskodawcą/Liderem w powyższym konkursie wyłącznie w  partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Warto nadmienić, iż Wnioskodawca (OPS) ma możliwość uzyskania dodatkowej premii punktowej w wysokości 10 punktów za spełnienie kryterium premiującego nr 1

Realizacja projektu:

Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową.

 

 

 


Powrót do listy