Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Kryterium formalne specyficzne

Oś i działanie:
9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Kryterium formalne specyficzne obliguje nas do realizacji szkoleń zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu i potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy, w tym m. in. w sektorach białej, srebrnej lub zielonej gospodarki. Czy powiązanie z tymi sektorami jest obligatoryjne, jeżeli analiza rynku pracy powiatu łukowskiego nie wskazuje na zapotrzebowanie w tych sektorach?

Treść odpowiedzi:

 

Jeżeli na stan przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu nie jest możliwym podanie tematyki realizowanych szkoleń wówczas warto ująć zapis, iż będą one zgodnie z Kryterium formalnym specyficznym nr 5: Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy  (będą odpowiadały na zdiagnozowane zapotrzebowanie w regionie, w tym m.in. w sektorach białej, srebrnej i zielonej gospodarki)
oraz Kryterium formalnym specyficznym nr 4: Sposób realizacji szkoleń:

Wszystkie szkolenia w ramach projektu:

a)kończą się egzaminem umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji lub kończą się formą potwierdzającą uzyskanie kompetencji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

b co najmniej 50% szkoleń w projekcie to szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji,

c) co najmniej 50% uczestników szkoleń, o których mowa w lit. b, uzyska kwalifikacje.

 


Powrót do listy