Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Liczenie wartości bazowych

Oś i działanie:
9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Jak liczyć wartości bazowe do wskaźników rezultatu? Uwzględnić tylko wartości osiągnięte w latach 2015 – 2017 czy także te z 2018 z zatwierdzonych wniosków o płatność?

Treść odpowiedzi:

 

Wypełniając wskaźniki wartości bazowej powinniśmy oszacować o dostępne dane historyczne z lat ubiegłych oraz roku 2018, pod kątem tego co zostało osiągnięte w ramach RPO WL np.: pod kątem danych osiągniętych w latach ubiegłych oraz w roku 2018 i zatwierdzonych przez IP na poziomie wniosku o płatność. Jednocześnie należy pamiętać, iż wypełniając wniosek o dofinansowanie w generatorze LSI2014EFS Wnioskodawca powinien uwzględnić informacje zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL, która stanowi załącznik nr 2 do Informacji o naborze.

W związku z informacjami płynącymi od przedstawicieli PUP/MUP na spotkaniu w dniu dzisiejszym (29.10.2018 r.) ustalono, iż Wnioskodawcy we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu będą wykazywali dane z zatwierdzonych, maksymalnie do 31.12.2017 r. wniosków o płatność.


Powrót do listy