Przejdź na stronę RPOPrzejdź na stronę główną

System FAQ (często zadawanych pytań) RPO Lubelskie

Zapytanie w Bazie Konkurencyjności

Oś i działanie:
9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Typ beneficjenta:
osoba fizyczna
Treść pytania:

Czy w przypadku wyboru instytucji szkoleniowych w trybie usług społecznych (art. 138 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) należy upublicznić zapytanie ofertowe również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich?

Treść odpowiedzi:

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na charakter zaplanowanych szkoleń we wniosku
o dofinansowanie, w przypadku szkoleń indywidualnych wynikających z IPD Beneficjent nie musi przeprowadzać konkurencyjności lub stosować ustawy PZP. Beneficjent na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wydatkując środki, o których mowa w Umowie o dofinansowanie projektu, podlega stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020 oraz  podrozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jeżeli realizujecie Państwo zamówienia zgodnie z ustawą PZP wówczas te informacje zamieszczane są tylko na Państwa stronie internetowej i nie należy upublicznić zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.


Powrót do listy